Skip to content
Menu

Regulamin hotelu W związku z pobytem w Hotelu Concordia prosimy o zapoznanie się z następującymi ważnymi informacjami

Regulamin hotelu

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 (na prośbę Gości, w miarę możliwości będziemy starać się przedłużać godzinę wymeldowania).
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 5. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie, w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 6. Wymiana ręczników i pościeli następuje co 3 dni lub na życzenie gości.
 7. Sprzątanie na życzenie gości odbywa się w godzinach od 10 od 14.
 8. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu,
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 9. Na życzenie gościa hotel świadczy odpłatnie usługi: pralnicze, prasowalnicze, naprawcze odzieży zgodnie z kartą informacyjną.
 10. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 11. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 15. Po opuszczeniu pokoju nie zezwala się na pozostawienie otwartych okien i drzwi tarasowych. Przy opuszczaniu hotelu klucz należy pozostawić w recepcji. Zgubiony klucz obciąża gościa hotelowego kwotą 50zł.
 16. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 17. W  hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. Co jest rygorystycznie przestrzegane na terenie całego obiektu.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 19. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 21. Wszelkie informacje o świadczonych usługach, regulamin hotelu, wewnętrzne numery telefonów, instrukcje bezpieczeństwa znajdują się w teczkach w każdym pokoju.
 22. W pokojach hotelowych i miejscach ogólnodostępnych obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 23. Przyjmowanie zwierząt w hotelu:
  • hotel przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą, wykazaną w cenniku,
  • do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie),
  • na terenie hotelu pies musi być na smyczy oraz w kagańcu,
  • zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych (restauracja, bar) oraz rekreacyjnych (strefa mini SPA, sale zabaw dla dzieci),
  • właściciel zobowiązuje się do sprzątania odchodów po swoim zwierzęciu,
  • właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności zwierzęcia,
  • właściciel zobowiązuje się do przestrzegania próśb personelu związanych z pobytem zwierzęcia.
 24. Dla potwierdzenia rezerwacji niezbędna jest wpłata zadatku. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie powoduje wygaśnięcie rezerwacji. Wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet kwoty za pobyt. W razie niestawienia się w hotelu w terminie dokonanej rezerwacji zadatek przepada. Ewentualny zwrot zadatku, jeżeli był przewidziany w ofercie i na warunkach w niej wskazanych, może nastąpić na skutek odwołania rezerwacji (minimum 14 dni kalendarzowych przed jej terminem) w formie:
  • vouchera kwotowego na kwotę wartości zwrotu,
  • pieniężnej, przy czym kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 27% wpłaconego zadatku, jednak nie mniejszą niż 150 zł.
 25. W przypadku rezygnacji z pobytu w hotelu, w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem- zadatek przepada.
 26.  Voucher kwotowy uprawnia gościa do wykorzystania wskazanej w nim kwoty na pobyt w hotelu w określonym terminie. Voucher kwotowy może zostać wykorzystany tylko raz (do dokonania 1 rezerwacji), a po terminie w nim wskazanym wygasa. Voucher kwotowy nie podlega wymianie ani zwrotowi.

Zapytaj

Jeśli ta strona nie zawiera informacji, które Państwa interesują prosimy zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dostępnymi na stronie FAQ lub zadać nam pytania korzystając z formularza.