Skip to content
Menu

Polityki prywatnościi stosowania plików cookies W ten sposób gromadzimy, przetwarzamy i chronimy dane użytkowników.

 

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Przechowując Twoje dane dokładamy wszelkich starań aby nie były przetwarzane nadmiarowo i nie były dostępne dla
osób trzecich.

Aby sprostać wymaganiom obowiązującego prawa na bieżąco szkolimy naszych pracowników i dostosowujemy środki
techniczne i organizacyjne.

Poufne informacje zalecamy przesyłać tradycyjną pocztą.

Poniżej znajdziesz krótki i zrozumiały przegląd gromadzenia i przetwarzania Twoich danych. Szczegółowe
wyjaśnienia znajdują się poniżej w naszym oświadczeniu o ochronie danych.

Twoje dane przetwarzamy w kilku przypadkach:

 • Anonimowo, za pomocą mechanizmu cookies gdy odwiedzasz naszą stronę (na ich podstawie nie ustalamy Twojej
  tożsamości).
 • Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera, przechowujemy informacje o podanym, przez Ciebie adresie
  e-mail i czasie rejestracji. Rejestrujemy również, kiedy otwierasz newsletter i na jakie linki klikasz.
 • Jeśli korzystasz z formularzy na naszych stronach. Bezpośrednio w formularzu znajduje się link do konkretnej
  informacji o ochronie danych.
 • Jeśli dokonujesz rezerwacji za pośrednictwem naszego partnera Profitroom S.A. (link do polityki prywatności)


Jak używamy Twoich danych?

 • Do administrowania technicznego i udostępniania strony internetowej,
 • do wysyłania newslettera (jeśli należysz do subskrybentów),
 • w przypadku innych formularzy cel jest opisany w odpowiedniej informacji o ochronie danych,
 • tylko w zakresie przewidzianym prawem,
 • do wykrywania nadużyć i rozwiązywania problemów technicznych,
 • w razie konieczności przekazując je uprawnionym agencjom rządowym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż tego wymagają odpowiednie przepisy prawa i realizacja celu dla którego
zostały zebrane.

Masz prawo:

 • Prawo do informacji jakie Twoje dane osobowe, zostały zgromadzone i w jaki sposób są przetwarzane.
 • Prawo do usunięcia tych danych (o ile nie istnieją uzasadnione ograniczenia czasowe ich przetwarzania)
 • Prawo do przenoszenia danych (jeśli chcesz, musimy przekazać Twoje dane podmiotowi trzeciemu w formie
  nadającej się do odczytu maszynowego)
 • Prawo do sprostowania kategorii danych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec czynności przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania, jeśli dane są niedokładne.
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Powyższe informacje o ochronie danych zapewniają zwięzły przegląd. Pełne informacje można znaleźć poniżej.

Szczegółowa polityka prywatności

  • Serwis – serwis internetowy „hotelconcordia.pl” działający pod adresem https://hotelconcordia.pl/
  • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
  • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „N&P Invest Sp. z o.o.”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Grota-Roweckiego 58, 40-748 Katowice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6412556081, o nadanym numerze KRS: 0000938442, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
  • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
  • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
  • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
  • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
  • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
  • Anonimizacja – danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.