RODO

 • Pełny obowiązek informacyjny:

  1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Concordia Kosturek i Szydłak Spółka Jawna z siedzibą w Zachełmie 68 A,B, 58-562 Podgórzyn.
  2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
   1. Realizacji umowy najmu pokoi hotelowych i apartamentów, oraz skorzystania z innych udogodnień oferowanych przez Concordia i ich realizacja na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”.
   2. wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
   3. marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych CONCORDIA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest podnoszenie sprzedaży produktów i usług poprzez aktywne pozyskiwanie klientów za pomocą działań promocyjnych z obecnymi i potencjalnymi klientami;
   4. analitycznym i statystycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesie administratora danych jest kontrola operacyjne prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. Odbiorcą danych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym obsługę rachunkowo-księgową, hosting strony internetowej i poczty e-mail, ochrony i niszczenia dokumentów. Poza wskazanymi podmiotami Pani/Pana dane mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu przez okres niezbędny dla rozliczenia jej wykonania. W skrajnych przypadkach okres przechowywania danych może wydłużyć się ze względu na konieczność obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
  6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie usprawiedliwionym interesie CONCORDIA.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji współpracy gospodarczej.
 • 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Concordia Kosturek i Szydłak Spółka Jawna z siedzibą w Podgórzyn 58-562 przy Zachełmie 68 A,B.
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email ADRES IOD DO KONTAKTU lub listownie na adres siedziby firmy.
  3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
  a. nawiązania współpracy gospodarczej (umowy) i jej realizacja na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”.
  b. wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
  c. marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych CONCORDIA na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest podnoszenie sprzedaży produktów i usług poprzez aktywne pozyskiwanie klientów za pomocą działań promocyjnych z obecnymi i potencjalnymi klientami;
  d. analitycznym i statystycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesie administratora danych jest kontrola operacyjne prowadzonej działalności gospodarczej;
  4. Odbiorcą danych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym obsługę rachunkowo-księgową, hosting strony internetowej i poczty e-mail, ochrony i niszczenia dokumentów. Poza wskazanymi podmiotami Pani/Pana dane mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu przez okres niezbędny dla rozliczenia jej wykonania. W skrajnych przypadkach okres przechowywania danych może wydłużyć się ze względu na konieczność obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie usprawiedliwionym interesie CONCORDIA.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. wybrać odpowiednią podstawę
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji współpracy gospodarczej.

 • KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  ZLECENIOBIORCÓW

  Administrator danych

  Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest:

  Concordia Kosturek i Szydłak Spółka Jawna. z siedzibą w Podgórzyn 58-562, przy Zachełmie 68 A,B, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”

  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

  Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w celach:

  • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o zlecenie;
  • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu cywilnego oraz przepisów wykonawczych;
  • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością zleceniobiorcy, zakazem konkurencji, kwalifikacjami zawodowymi zleceniobiorcy, w tym realizacją szkoleń;
  • zarządzania zleceniami, planowania i analizy zlecanych przedsięwzięć, zarządzania mieniem powierzonym zleceniobiorcy, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny zleceniobiorcy;
  • zarządzania wynikami świadczenia usług, w tym profilowania do celów statystycznych oraz rozwojowych;
  • zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych;
  • wykonywania czynności związanych, odpowiedzialnością zleceniobiorcy za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy, odpowiedzialnością zleceniobiorcy za mienie mu powierzone, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się
   z obowiązujących regulacji;
  • organizowania i współfinansowania dodatkowych świadczeń dla zleceniobiorcy oraz dla członków rodziny lub partnerów zleceniobiorcy (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne);
  • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki;
  • zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
  • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy;
  • zapewnienia współpracy i komunikacji z podmiotami zewnętrznych, które świadczą usługi na rzecz Spółki, w tym umożliwienie współpracy na globalną skalę;
  • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa,
  • monitoring GPS w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji wykorzystania floty pojazdów.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o zlecenie, ( 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
  • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym kodeks cywilny, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony ( 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • prawnie uzasadnione interesy administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.:
  • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;
  • zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji (także na poziomie całej grupy), gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych;
  • zarządzanie rozwojem, gdzie dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych;
  • przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie, aktywność sportowa i inne), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym;
  • dane administracyjne dotyczące podróży, takie jak informacje o podróżach służbowych, szczegóły rezerwacji, numer paszportu, numer firmowej karty kredytowej, faktury związane z podróżą i diety.

   

  Okres przechowywania danych

  Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia przez Panią/Pana usług na rzecz Administratora, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa między innymi takie przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

  W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody.

  Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani /Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. 

   

  Odbiorcy danych

  Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym obsługę rachunkowo-księgową, hosting strony internetowej i poczty e-mail, ochrony i niszczenia dokumentów..
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pani /Pana obowiązków takich jak np.: usługi wspólne dla kadr, dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, analiza zachowań użytkowników, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z zleceniodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
  • podmioty trzecie oferujące dodatkowe świadczenia dla zleceniobiorców takie jak grupowe ubezpieczenia, inne oraz podmioty uczestniczące w organizacji podroży służbowych;
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

   

  Przekazywanie danych poza EOG

  Nie występuje

   

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani /Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy ADRES IOD DO KONTAKTU lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej hotelconcordia.pl

  Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy cywilnoprawnej.

 • KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  PRACOWNIKÓW

  Administrator danych

  Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Concordia Kosturek i Szydłak Spółka Jawnaz siedzibą w Zachełmie 68 A,B, 58-562 Podgórzyn, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”

  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

  Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w celach:

  • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę;
  • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia
   oraz archiwizacji akt osobowych;
  • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, zakazem konkurencji, kwalifikacjami zawodowymi pracownika, w tym realizacją szkoleń;
  • zarządzania personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, wypłat
   i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny pracownika;
  • zarządzania wynikami pracy, w tym profilowania do celów statystycznych oraz rozwojowych;
  • zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych;
  • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;
  • organizowania i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne, benefit system);
  • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki;
  • zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
  • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont
   w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy;
  • zapewnienia współpracy i komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, które świadczą usługi na rzecz Spółki, w tym umożliwienie współpracy na globalną skalę (np. książki korporacyjne, planowanie i analiza zatrudnienia);
  • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
  • monitoring GPS w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji wykorzystania floty pojazdów

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy ( 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
  • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony ( 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • prawnie uzasadnione interesy administratora ( 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. m.in.:
  • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;
  • wymiana informacji o pracownikach zatrudnionych z –podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym obsługę rachunkowo-księgową, hosting strony internetowej i poczty e-mail, ochrony i niszczenia dokumentów.(w tym książki korporacyjne, planowanie i analiza zatrudnienia), gdzie uzasadnionym interesem jest umożliwienie współpracy na globalną skalę i realizacja wewnętrznych celów administracyjnych grupy;
  • zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji (także na poziomie całej grupy),
   gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych;
  • zarządzanie rozwojem, gdzie dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych;
  • przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie, aktywność sportowa i inne), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym;
  • dane administracyjne dotyczące podróży, takie jak informacje o podróżach służbowych, szczegóły rezerwacji, numer paszportu, numer firmowej karty kredytowej, faktury związane z podróżą i diety
  • Pani /Pana zgoda w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy ( 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. m.in. do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ;

   

  Okres przechowywania danych

  Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.

  W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody.

  Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani /Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

   

  Odbiorcy danych

  Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wsparcia, w tym obsługę rachunkowo-księgową, hosting strony internetowej i poczty e-mail, ochrony i niszczenia dokumentów.
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pani /Pana obowiązków pracowniczych np.: usługi wspólne dla kadr, dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, analiza zachowań użytkowników, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z pracodawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
  • podmioty trzecie oferujące dodatkowe świadczenia dla pracowników takie jak grupowe ubezpieczenia, inne benefity oraz podmioty uczestniczące w organizacji podroży służbowych;
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

  Przekazywanie danych poza EOG – Nie występuje

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych,
   w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy ADRES DO KONTAKTU lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej hotelconcordia.pl

  Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.