Regulamin wypożyczenia rowerów

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ROWERÓW

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Wypożyczania Rowerów określa zasady i warunki wypożyczania rowerów dla zorganizowanych grup oraz osób indywidualnych.
 1. Regulamin Wypożyczania Rowerów udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.hotelconcordia.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Na życzenie regulamin może być wysyłamy pod wskazany adres e­mail.

II. Definicje 

 1. Regulamin Wypożyczania Rowerów –Regulamin opisujący zasady i warunki wypożyczania rowerów dla zorganizowanych grup oraz osób indywidualnych, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów. Akceptacja postanowień regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru.
 1. Umowa – Umowa Wypożyczającego z CONCORDIA KOSTUREK I SZYDŁAK SP.J. ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta z chwilą wypożyczenia rowerów.
 1. Wypożyczalnia –uruchomiony przez CONCORDIA KOSTUREK I SZYDŁAK SP.J. system wypożyczania rowerów do celów rekreacyjnych obejmujących w szczególności rowery i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
 1. Wypożyczający – osoba wnioskująca o wypożyczenie rowerów na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. Wypożyczenie roweru – odbiór rowerów wraz z wyposażeniem dodatkowym .
 1. Zwrot roweru – oddanie roweru wraz z wyposażeniem dodatkowym do Wypożyczalni. Tryb zwrotu, określa Umowa wypożyczenia.

III. Zasady ogólne korzystania z Wypożyczalni

 1. Warunkiem wypożyczenia rowerów jest dokonanie rezerwacji przez Wypożyczającego i akceptacja przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz podpisanie Umowy Wypożyczenia roweru/-ów/.
 1. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności używać roweru zgodnie z przeznaczeniem oraz na zasadach określonych Regulaminem.
 1. Przed wypożyczeniem, osoby poniżej 18­go roku życia (zwane dalej „małoletnimi”) są zobowiązane do przekazania Wypożyczającemu pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych Wypożyczającego oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.
 1. Z chwilą zawarcia Umowy Wypożyczający oświadcza, iż posiada oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności, o którym mowa w ust 3. wszystkich osób małoletnich, a w przypadku niedochowania ww. obowiązku przejmie na siebie ewentualne roszczenia z tego tytułu.

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

 1. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem, warunkami Regulaminu oraz Umowy.
 1. Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w stanie niepogorszonym.
 1. Korzystanie z rowerów może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 1. Rowery przeznaczone są dla osób powyżej 12 roku życia.
 1. Maxymalny udźwig roweru wraz z bagażem wynosi 120 kg.
 1. Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczone rowery od momentu wypożyczenia, do momentu zwrotu.
 1. W rowerach dozwolone jest montowanie fotelika rowerowego dziecięcego, jedynie zgodnie z zaleceniem producenta fotelika. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy montaż fotelika i nieprawidłowe przewożenie w nim dziecka.
 1. Korzystanie z wypożyczonego roweru jest dozwolone jedynie na trasach i drogach przeznaczonych do użytkowania przez użytkowników rowerów. Zabronione jest użytkowanie roweru na pieszych szlakach turystycznych i nieoznaczonych ścieżkach leśnych.
 1. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia, Wypożyczający ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym fakcie CONCORDIA KOSTUREK I SZYDŁAK SP. JAWNA oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższej jednostce Policji.
 1. Wypożyczający zobowiązuje się do finansowego pokrycia ewentualnych wszelkich szkód, uszkodzeń roweru wynikających z winy wypożyczającego, a powstałych w czasie trwania Umowy.
 1. Zabronione jest korzystanie z rowerów przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 1. Wypożyczający ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych podczas użytkowania roweru, wynikających z jego winy.
 1. Wypożyczający ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność wynikającą z następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wszelkich szkód powstałych w związku z użytkowaniem roweru oraz w czasie trwania Umowy.

V. Wypożyczenie

 1. Warunkiem wypożyczenia jest dokonanie rezerwacji, uzyskanie potwierdzenia CONCORDIA KOSTUREK I SZYDŁAK SP. JAWNA oraz podpisanie Umowy. W przypadku gdy wypożyczający nie jest Gościem Hotelu Concordia*** obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł/roweru.
 1. Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się przed jazdą, że rowery są zdatne do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne.
 1. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CONCORDIA KOSTUREK I SZYDŁAK SP. JAWNA i zwrotu roweru.

VI. Czas trwania wypożyczenia

 1. Czas trwania wypożyczenia zawiera się w przedziale godzin 8.00 ­19.00.
 1. Przekroczenie czasu wypożyczenia jest możliwe jedynie w przypadkach uzyskania zgody CONCORDIA KOSTUREK I SZYDŁAK SP. JAWNA.

VII. Naprawy i Awarie

 1. Wszelkie awarie powinny być bezzwłocznie zgłaszane telefonicznie do CONCORDIA KOSTUREK I SZYDŁAK SP.J. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Wypożyczający jest zobowiązany zatrzymać się i natychmiast powiadomić telefonicznie CONCORDIA KOSTUREK I SZYDŁAK SP. J. / NR TEL. 726000026 /
 1. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji oraz wymiany części w wypożyczonym rowerze.

VIII. Zwrot

 1. Wypożyczający jest zobowiązany jest do zwrotu roweru w dniu wypożyczenia, do godziny 19.00 lub zgodnie z ustaleniami indywidualnymi zawartymi w Umowie.
 1. Potwierdzenie zwrotu jest dokonywane na egzemplarzu Umowy Wypożyczenia Rowerów.

IX. Brak zwrotu w terminie

 1. Zwrócenie rowerów po godzinach ustalonych jest traktowane jako naruszenie Regulaminu.
 1. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt VIII. 1. lub zniszczenie/uszkodzenie roweru skutkować będzie pokryciem powstałych na rzecz CONCORDIA KOSTUREK I SZYDŁAK SP. JAWNA szkód oraz brakiem możliwości Wypożyczenia w przyszłości. Pokrycie szkody następuje w pierwszej kolejności z wpłaconej kaucji lub na podstawie faktury za naprawę szkody wystawionej przez firmę prowadzącą serwis rowerowy.

X. Opłaty

 1. Koszt wypożyczenia ustalany jest indywidualnie z Wypożyczającym.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.
 1. CONCORDIA KOSTUREK I SZYDŁAK SP.J. jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacje o zmianach do niniejszego Regulaminu są dostępne pod adresem www.hotelconcordia.pl.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawa Prawo o ruchu drogowym.

 Dyrekcja Hotelu